Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża Biuletyn Informacji Publicznej  epuap2 Gmina Kłodawa 

🗳️ Wybory do SU 2020

CodePen - Responsive Photo Gallery
Regulamin
🏫 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach 🕸 zspmilowice.pl
Dnia 30 września bieżącego roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oddali jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Karteczki z głosami wrzucaliśmy do specjalnej urny. Następnie głosy zostały komisyjnie przeliczone.
 • Przewodnicząca

  Magdalena Cichosz (kl. 7a)

 • Zastępca przewodniczącej

  Alek Wojewódzki (kl. 8a)

 • Sekcja kulturalna:

  Julia Dobosz (kl. 8)
  Zuzanna Witkowska (kl. 7b)
  Antonina Szewczyk (kl. 6b) i Hanna Wirzing – Mazgaj (kl. 4a)

 • Sekcja sportowa:

  Franciszek Powąska (kl. 7b), Kacper Heluszka (kl. 7a)

Plan pracy SU na rok szkolny 2020/2021

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej
 • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki
 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką
 • całoroczna zbiórka nakrętek pt. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki"
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne
 • udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji

SU (regulamin)

Wrzesień

 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 1–8, wychowawcy i opiekun SU
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Miłowicach
 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom”
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU

Październik

 • Stop pustym karmnikom! – zbiórka pokarmu dla zwierząt leśnych w ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt"
 • Dzień Edukacji Narodowej – gazetka okolicznościowa

Listopad

 • Pamiętajmy o tych, którzy odeszli - opieka nad grobem żołnierza walczącego na Monte Cassino i Ś.P. dyrektor szkoły z okazji Święta Zmarłych;
 • Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, gazetka okolicznościowa i konkurs międzyklasowy;
 • Wieczór andrzejkowy, tradycje i obyczaje
 • Dzień Pluszowego Misia - plakaty okolicznościowe, konkurs dla maluchów;
 • Akcja „Góra Grosza”.

Grudzień

 • Podzielmy się z innymi - paczka dla potrzebujących
 • Mikołajki - gazetka okolicznościowa
 • Boże Narodzenie: wystrój holi, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły. Konkurs świąteczny
 • Dzień Życzliwości i Uprzejmości - konkurs na najżyczliwszą osobę w klasie

Styczeń

 • Dzień Ciszy i Spokoju - debata na temat hałasu w szkole; ankieta
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2020/2021

Luty

 • Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców
 • Dzień pizzy
 • Poczta walentynkowa
 • Kulturalny uczeń - ankieta, gazetka

Marzec

 • Dzień Kobiet – gazetka okolicznościowa
 • Dzień Talentów połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny

Kwiecień

 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w formie gazetki okolicznościowej
 • Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego
 • Obchody Dnia Ziemi, Dzień Języka Angielskiego, Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej
 • Wiosenne porządki - konkurs na najczystszą klasę w szkole - wręczenie słoneczek
 • Konstytucji 3 Maja - gazetka i piosenki

Maj

 • Dzień Latawca - konkurs
 • Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory wiosny
 • Dzień Mamy - gazetka okolicznościowa, konkurs

Czerwiec

 • Dzień Sportu - Dzień Dziecka
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2020/2021
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2020/2021; wystawienie pocztu flagowego
Plan pracy Smorządu Uczniowskiego będzie wzbogacany o dodatkowe akcje w miarę potrzeb

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I
KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ Art. 1.
Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
§ Art. 2.
Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.
§ Art. 3.
1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.
§ Art. 4.
Główne zadania Samorządu to:
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
§ Art. 5.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły,
a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Rozdział II
ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ Art. 6.
Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1. Samorząd Klasowy w składzie:
a. Przewodniczący Klasy,
b. Zastępca Przewodniczącego,
c. Skarbnik (jeśli istnieje taka potrzeba)
d. Sekretarz
e. Łącznicy z biblioteką
2. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego (IX).
3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Rady SU,
b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
c. Sekretarz.
d. Koordynator do Spraw Sportowych,
e. Koordynator do Spraw Kulturalnych.
4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli
i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
6. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.
§ Art. 7.
Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
1. Samorząd Klasowy:
a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a. uchwala Regulamin SU,
b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
e. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
f. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
g. wykonuje uchwały Rady SU,
h. dokonuje wyboru opiekuna SU,
i. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
j. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
k. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
l. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
Rozdział III
TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ Art. 8.
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.
§ Art. 9.
W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska.
W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
§ Art. 10.
Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
1. uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
2. posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
§ Art. 11.
Tryb wyboru Zarządu SU:
1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I- VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1- 3 lata.
6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
a. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU,
b. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
c. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły
7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 30 września roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.
Rozdział IV
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ Art. 12.
Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą
i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia
we wszystkich formach pracy Samorządu.
§ Art. 13.
Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU
w miesiącu wrześniu miesiącu po skończonej kadencji.
§ Art. 14.
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
§ Art. 15.
Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Rada wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
Rozdział V
FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ Art. 16.
1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
a. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
b. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
c. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
d. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
e. Z innych źródeł.
§ Art. 17.
Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.
Rozdział VI
DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§ Art. 18.
1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
b. Plany pracy,
c. Ewidencja dochodów i wydatków.

Rozdział VII
TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
§ Art. 19.
Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane
do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
§ Art. 20.
Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ Art. 21.
Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
§ Art. 22.
Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Rady SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).
§ Art. 23.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.