Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach
{nomultithumb}flaga duża

📁 Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
W dniu 25 września 2019r wybrane zostały nowe władze naszej szkoły. Oto skład nowego Samorządu Uczniowskiego.

 • Przewodnicząca

  Hanna Wdowik

 • Zastępca przewodniczącej

  Bartosz Ślazyk

 • Protokolant:

  Marta Tarczyńska

 • Koordynatorzy do spraw sportu

  Franciszek Powąska, Kacper Heluszka

 • Sekcja kulturalna

  Natalia Otwinowska, Filip Fiłończuk

🏫 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach 🕸 zspmilowice.pl

Plan pracy SU na rok szkolny 2019/20

✍ Akcje i działania stałe

 • diagnozowanie potrzeb społeczności uczniowskiej
 • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki
 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji
 • całoroczna zbiórka nakrętek pt. „Nie wykręcaj się - zbieraj nakrętki"
 • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem i Dyrektorem szkoły
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne
 • udział w uroczystościach szkolnych - wystawienie pocztu sztandarowego
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji
 • Zadania na wrzesień
 • Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego – samorządy klasowe 1–7, wychowawcy i opiekun SU
 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Miłowicach
 • Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, zaopiniowanie planu wychowawczo–profilaktycznego szkoły, aktualizacja regulaminu SU
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pt. "Szczęśliwy numerek"
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się - pomóż chorym dzieciom”
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU
 • Zadania na październik
 • Stop pustym karmnikom! – zbiórka pokarmu dla zwierząt leśnych ramach akcji "Październik - miesiącem dla zwierząt"
 • Dzień Edukacji Narodowej – gazetka okolicznościowa
 • Zbiórka makulatury- edycja jesienna
 • Zadania na listopad
 • Pamiętajmy o tych, którzy odeszli- opieka nad grobem żołnierza walczącego na Monte Cassino i Ś.P. dyrektor szkoły z okazji Święta Zmarłych;
 • Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, udział w apelu, wystawienie pocztu flagowego;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna, gazetka szkolna;
 • Dzień Pluszowego Misia (26.XI) - plakaty okolicznościowe, konkurs dla maluchów;
 • Akcja „Góra Grosza”.
 • Zadania na grudzień
 • Podziel się z innymi – zbiórka pluszaków dla dzieci z Domu Małego Dziecka- akcja we współpracy z parafią
 • Mikołajki - gazetka okolicznościowa
 • Boże Narodzenie: wystrój holi, udekorowanie choinki, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły
 • Dzień Życzliwości i Uprzejmości- konkurs na najżyczliwszą osobę w klasie
 • Zadania na styczeń
 • Akcja charytatywna WOŚP połączona z balem karnawałowym
 • Dzień Ciszy i Spokoju-debata na temat hałasu w szkole; ankieta
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2017/2018
 • Zadania na luty
 • Bal karnawałowy
 • Słodki upominek w Tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców
 • Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono
 • Poczta walentynkowa
 • Kulturalny uczeń- ankieta, gazetka, przedstawienie
 • Zadania na marzec
 • Dzień Kobiet – gazetka okolicznościowa, apel
 • Dzień Talentów połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny
 • Zadania na kwiecień
 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły w formie gazetki okolicznościowej
 • Zainicjowanie akcji pn. "Wakacyjna oś czasu" – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego
 • Obchody Dnia Ziemi, Dzień Języka Angielskiego, Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki szkolnej – ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej, apel
 • Wiosenne porządki- konkurs na najczystszą klasę- wręczenie słoneczek
 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu sztandarowego
 • Zadania na maj
 • Dzień Latawca- konkurs
 • Przeprowadzenie wybranej akcji w ramach Klubu Szkół UNICEF
 • Kolorowy zawrót głowy - ubieramy się w kolory tęczy
 • Festyn szkolny
 • Dzień Mamy- gazetka okolicznościowa
 • Zadania na czerwiec
 • Dzień Sportu - Dzień Dziecka
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2017/2018
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2017/2018; wystawienie pocztu flagowego


✍ Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 • Rozdział I
 • KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • § Art. 1.
 • Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
 • § Art. 2.
 • Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.
 • § Art. 3.
 • 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 • 2. Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.
 • § Art. 4.
 • Główne zadania Samorządu to:
 • 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 • 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 • 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 • 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 • 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 • § Art. 5.
 • 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły,
 • a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
 • a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
 • d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
 • e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 • Rozdział II
 • ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • § Art. 6.
 • Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 • 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 • a. Przewodniczący Klasy,
 • b. Zastępca Przewodniczącego,
 • c. Skarbnik (jeśli istnieje taka potrzeba)
 • d. Sekretarz
 • e. Łącznicy z biblioteką
 • 2. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego (IX).
 • 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 • a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Rady SU,
 • b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • c. Sekretarz.
 • d. Koordynator do Spraw Sportowych,
 • e. Koordynator do Spraw Kulturalnych.
 • 4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 • 5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 • 6. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 • 7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.
 • § Art. 7.
 • Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:
 • 1. Samorząd Klasowy:
 • a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
 • b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
 • c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 • d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • 2. Rada Samorządu Uczniowskiego:
 • a. uchwala Regulamin SU,
 • b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 • c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 • d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 • e. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
 • f. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
 • g. wykonuje uchwały Rady SU,
 • h. dokonuje wyboru opiekuna SU,
 • i. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 • j. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 • k. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 • l. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
 • Rozdział III
 • TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • § Art. 8.
 • Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.
 • § Art. 9.
 • W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska.
  W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.
 • § Art. 10.
 • Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
 • 1. uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 • 2. posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 • § Art. 11.
 • Tryb wyboru Zarządu SU:
 • 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I- VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 • 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 • 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 • 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1- 3 lata.
 • 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
 • a. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU,
 • b. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
 • c. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły
 • 7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 30 września roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.
 • Rozdział IV
 • TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • § Art. 12.
 • Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą
 • i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia
 • we wszystkich formach pracy Samorządu.
 • § Art. 13.
 • Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU w miesiącu wrześniu miesiącu po skończonej kadencji.
 • § Art. 14.
 • Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
 • § Art. 15.
 • Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Rada wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
 • Rozdział V
 • FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • § Art. 16.
 • 1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
 • a. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
 • b. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
 • c. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
 • d. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
 • e. Z innych źródeł
 • § Art. 17.
 • Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.
 • Rozdział VI
 • DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • § Art. 18.
 • 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 • a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • b. Plany pracy,
 • c. Ewidencja dochodów i wydatków.
 • Rozdział VII
 • TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU
 • § Art. 19.
 • Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
 • § Art. 20.
 • Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.
 • Rozdział VIII
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • § Art. 21.
 • Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 • § Art. 22.
 • Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Rady SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).
 • § Art. 23.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.
 • Pobierz regulamin